cimer kemeneshogyesz

 

Sajtóközlemény

 

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
KEMENESHŐGYÉSZ KÖZSÉGBEN
ÉS CSATLAKOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 2020 | 08 | 05

 

199,60 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert Kemeneshőgyész Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei. A pályázati forrást a kilenc önkormányzat két év alatt humánfejlesztésre, képzésekre, rendezvényekre és szervezetfejlesztési intézkedésekre fordította.

 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00096 azonosítószámú projektnek köszönhetően részesült támogatásban a kilenc önkormányzatból álló konzorcium, melynek vezetője Kemeneshőgyész, tagjai pedig Bakonykoppány, Egyházaskesző, Malomsok, Marcaltő, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Vanyola és Várkesző. A konzorciumi tagok a projekt keretében megvalósuló programokkal olyan kompetenciákat kívántak fejleszteni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoport tagjainak lehetősége nyíljon bekerülni a munkaerőpiacra, csökkentve ezáltal a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget.

A projekt keretén belül mentor program került kialakításra, egyéni fejlesztési tervek segítségével, képzésekkel támogattuk a hátrányos helyzetűek elsődleges munkaerőpiacra jutását. Különböző programok szervezésével erősítettük a kultúrák közötti párbeszédet, a helyi közösségek társadalomszervező erejét és a vidék megtartó képességét.

Sor került eszköz- és anyagbeszerzésre, a helyben maradást ösztönző szolgáltatások kialakítására, valamint átalakítási munkálatokra is.

Az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtott támogatás összege: 199,60 millió forint.

 

További információ kérhető:

Kemeneshőgyész Község Önkormányzata

8516 Kemeneshőgyész, Kossuth utca 107.

06-89-346-578

 

 

Humán szolgáltatások fejlesztése Kemeneshőgyész községben és csatlakozó településeken

Projektazonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00096
A megvalósítás időszaka: 2018.04.01. - 2020.04.01.
Projekt összköltség: 199 600 242 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A támogatás forrása az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés.

A projekt összesen 9 önkormányzat konzorciumi együttműködésével valósul meg. A konzorcium tagjai:

 • Kemeneshőgyész Község Önkormányzata - konzorciumvezető
 • Bakonykoppány Község önkormányzata
 • Egyházaskesző Község Önkormányzata
 • Malomsok Község Önkormányzata
 • Marcaltő Község Önkormányzata
 • Nagyacsád község Önkormányzata
 • Nemesgörzsöny Község Önkormányzata
 • Vanyola Község Önkormányzata
 • Várkesző Község Önkormányzata

Az EFOP-1.5.3-16 projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása. Ennek szellemében a konzorcium azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a projektben végzett tevékenységei által többek között hozzájárul:

 • Közszolgáltatások minőségének fejlesztéséhez
 • Társadalmi felzárkóztatáshoz
 • Hátrányos helyzetű célcsoporttagok felzárkóztatásához és munkaerő piaci integrációjához
 • Helyi, egyedi igények kielégítéséhez
 • Esélyteremtéshez
 • A lakosság aktív részvételének növeléséhez
 • Helyi fejlesztési stratégiák megvalósításának támogatásához
 • Humán- közszolgáltatásban dolgozók kompetencia fejlesztéséhez
 • Közösségfejlesztéshez, fiatalok közösségépítéséhez
 • Egészségfejlesztéshez
 • Vidék megtartó képességének növeléséhez
 • Sikeres együttműködések kialakításához

A célok megvalósítása érdekében az önkormányzatok közösségi egészségnevelési, egészségfejlesztési és prevenciós programokat, kompetenciafejlesztő képzéseket, a hátrányos helyzetűek elsődleges munkaerőpiacra jutásának támogatását, valamint a fiatalok közösségépítését és helyben maradását célzó programokat valósítanak meg, melybe mentorokat és önkénteseket is bevonnak.

 

 

 

 

 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

KÖZKONYHA FEJLESZTÉSE A FIX-PONT
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁSNÁL

Kedvezményezett neve: FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Projekt azonosítószáma: 1846029417
Támogatás összege: 3,75 millió Ft
Támogatás mértéke: 90,00 %
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018. december 13.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás – a Vidékfejlesztési Program
keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által
meghirdetett – „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú
felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak
minősítette. A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai
központi költségvetési előirányzatból 3.744.854 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Kemeneshőgyész településen a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
fenntartásában működő Négyszögletű Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi
Kemeneshőgyészi Tagóvoda közkonyhájának tekintetében szükségessé, illetve
időszerűvé vált az eszközállomány fejlesztése, korszerűsítése és hiányosságainak
megszüntetése.
Projektünk legfőbb célja tehát a fentiekhez kapcsolódó eszközbeszerzés
megvalósítása, melynek során egyrészt a főzőkonyhába új, modern gépek, bútorok,
berendezési, felszerelési tárgyak kerültek beszerzésre, másrészt az étkező helyiség
eszközállományának fejlesztése történt meg az elavult használati eszközök cseréje
által.

További közvetett céljaink:

 • a közkonyha fejlesztésével a fennálló hiányosságok megszüntetése, illetve a
  leromlott műszaki állapot javítása;
 • színvonalasabb szolgáltatás (étkeztetés) biztosítása az ellátottak számára,
  illetve a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása a
  korszerű és egészséges táplálkozás tárgyi feltételeinek javítása,
  megteremtése által;
 • az itt élők életminőségének a javítása,
 • településünk vonzóbbá tétele,
 • hosszú távon Kemeneshőgyész népesség-megtartó erejének növelése.

A projekt megvalósítása, azaz a Kemeneshőgyészen működő közkonyha
eszközállományának modernizálása és hiányosságainak megszüntetése, új,
korszerű konyhai, illetve étkezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése kétség kívül
hozzájárul a településen és környékén, mint vidéki térségben élők életminőségének
javításához, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásához, és
ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

 

 

 


 

Pályázati Felhívás

belterületi ingatlan értékesítésére

Kemeneshőgyész község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kemeneshőgyész 307 hrsz. - ú ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel:

1. Az ingatlan pontos címe: Kemeneshőgyész Kossuth u.78-80, 307 hrsz.

2. Az ingatlan területe: 2608 m2 , hirdetve helyben szokásos módon: hirdetőtáblán, illetve a NAPLÓ napilapban

3. Az ingatlan megnevezése: tanácsház

4. Eladási ár minimuma : 8.000.000,-ft

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét és címét
 • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatát az ingatlan vételárára vonatkozóan

6. Az ingatlan megtekintésének időpontja: folyamatosan lehetséges, az önkormányzat részéről közreműködést igényel.

7. Benyújtás helye, határideje: Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani.

A pályázati ajánlatokat egy név nélküli zárt borítékban

2017. május 23-án 09 óráig kell benyújtani

Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u.107.

A borítékra rá kell írni: 307 hrsz.- ú ingatlan értékesítése

A lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

8. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a lebonyolító képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

A pályázatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A lebonyolító a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

9. Bontás ideje:

2017. május 26-án 11 órakor kerül sor

a Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

földszinti hivatalos helyiségében

10. Eredményhirdetés, szerződéskötés

Az ajánlattevő az ajánlatokat a megajánlott vételi ár alapján értékeli és állapítja meg az eljárás nyertesét.

Az Eladó a pályázat nyertesével adás-vételi szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével adás-vételi szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.

Eredményhirdetés ideje:

2017. május 30-án 10 órakor kerül sor

a Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

Földszinti hivatalos helyiségében

Szerződéskötés ideje: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.

11. Egyéb feltételek:

Kemeneshőgyész Község Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek minősítse.

 

Pályázati Felhívás-Szolgálati lakás - letöltés

 

Go to top