Nyomtatás

 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

KÖZKONYHA FEJLESZTÉSE A FIX-PONT
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁSNÁL

Kedvezményezett neve: FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Projekt azonosítószáma: 1846029417
Támogatás összege: 3,75 millió Ft
Támogatás mértéke: 90,00 %
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018. december 13.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás – a Vidékfejlesztési Program
keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által
meghirdetett – „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú
felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak
minősítette. A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai
központi költségvetési előirányzatból 3.744.854 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Kemeneshőgyész településen a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
fenntartásában működő Négyszögletű Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi
Kemeneshőgyészi Tagóvoda közkonyhájának tekintetében szükségessé, illetve
időszerűvé vált az eszközállomány fejlesztése, korszerűsítése és hiányosságainak
megszüntetése.
Projektünk legfőbb célja tehát a fentiekhez kapcsolódó eszközbeszerzés
megvalósítása, melynek során egyrészt a főzőkonyhába új, modern gépek, bútorok,
berendezési, felszerelési tárgyak kerültek beszerzésre, másrészt az étkező helyiség
eszközállományának fejlesztése történt meg az elavult használati eszközök cseréje
által.

További közvetett céljaink:

A projekt megvalósítása, azaz a Kemeneshőgyészen működő közkonyha
eszközállományának modernizálása és hiányosságainak megszüntetése, új,
korszerű konyhai, illetve étkezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése kétség kívül
hozzájárul a településen és környékén, mint vidéki térségben élők életminőségének
javításához, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásához, és
ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

 

 

 


 

Pályázati Felhívás

belterületi ingatlan értékesítésére

Kemeneshőgyész község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kemeneshőgyész 307 hrsz. - ú ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel:

1. Az ingatlan pontos címe: Kemeneshőgyész Kossuth u.78-80, 307 hrsz.

2. Az ingatlan területe: 2608 m2 , hirdetve helyben szokásos módon: hirdetőtáblán, illetve a NAPLÓ napilapban

3. Az ingatlan megnevezése: tanácsház

4. Eladási ár minimuma : 8.000.000,-ft

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6. Az ingatlan megtekintésének időpontja: folyamatosan lehetséges, az önkormányzat részéről közreműködést igényel.

7. Benyújtás helye, határideje: Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani.

A pályázati ajánlatokat egy név nélküli zárt borítékban

2017. május 23-án 09 óráig kell benyújtani

Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u.107.

A borítékra rá kell írni: 307 hrsz.- ú ingatlan értékesítése

A lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

8. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a lebonyolító képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

A pályázatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A lebonyolító a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

9. Bontás ideje:

2017. május 26-án 11 órakor kerül sor

a Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

földszinti hivatalos helyiségében

10. Eredményhirdetés, szerződéskötés

Az ajánlattevő az ajánlatokat a megajánlott vételi ár alapján értékeli és állapítja meg az eljárás nyertesét.

Az Eladó a pályázat nyertesével adás-vételi szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével adás-vételi szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.

Eredményhirdetés ideje:

2017. május 30-án 10 órakor kerül sor

a Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

Földszinti hivatalos helyiségében

Szerződéskötés ideje: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.

11. Egyéb feltételek:

Kemeneshőgyész Község Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek minősítse.

 

Pályázati Felhívás-Szolgálati lakás - letöltés